J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ร่วมกับ MTEC นำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556          เมื่อระหว่างวันที่  27-28  สิงหาคม  2556  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ร่วมกับ MTEC ได้นำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์   ณ   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 
        โดยมีนักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  คือ นายอาธรณ์ วรอัด  นายหรรษกร  วรรษธนะสาร  นายธีรวุฒิ  สำเภา   นายสันติ  ผิวผ่อง  นายครรชิด  สิงห์สุข และ นายสุริยา  ศรีชัย


 วันที่ : 15 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1152

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)