J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา


          เมื่อระหว่างวันที่  23-28  กรกฎาคม  2556  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  นำโดย  ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 

 

นักวิจัย และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ในงาน  The 7th Conferrence of the Asian Consortium on Computational Materials Science ; (ACCMS-7)  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 

 
 วันที่ : 20 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 965

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)