J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้น”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 
ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้น”
วันที่  19  กรกฎามคม  2556  เวลา  08.00-16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา (อาคาร 10 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร


       รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์  ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้น” ดังนี้
           1. ดาวน์โหลด (PDF)
           2. ดาวน์โหลด (DOC)

      หมายเหตุ  มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดฝึกอบรม  จากเดิม  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 1)  เปลี่ยนแปลงเป็น  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา (อาคาร 10 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

           แผนที่  แสดงที่ตั้ง ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา (อาคาร 10 ชั้น 3)

ดูภาพกิจกรรม


 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2273

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)