J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ฯ (19 ก.ค. 2556)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์
"การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้น"

1.หลักการและเหตุผล

       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เช่น การใช้บริการเครื่องมือวิจัยแก่ นักวิจัย อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานวิจัยและสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรผู้ที่สนใจ โดยทางศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการคำนวณ การสังเคราะห์ และการประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ มีการพัฒนาและค้นพบวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ชนิดใหม่ด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่ และมีวิธีการคัดเลือกวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพื่อการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์สู่การประยุกต์ใช้งานจริง จึงมีการนำเสนอผลงานวิจัย ลงพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จนได้รับความสนใจและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งเทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์นั้น  สามารถผันความร้อนให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงมีกระบวนการผันไฟฟ้าจากความร้อนภายในตัววัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์เท่านั้น จึงเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกส์ที่คาดว่าจะได้ใช้งานในอนาคตอันใกล้ ด้วยเหตุนี้ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์จึงจัดทำโครงการการอบรมการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้น ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ในส่วนการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้น และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

2.วัตถุประสงค์
       เพื่อจัดอมรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ในหัวข้อ  "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้น"

3.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
       ครู/อาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ  จำนวน 15 ทีม 
(1 ทีม ประกอบด้วย ครู/อาจารย์ 1 คน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/นักศึกษา 2 คน)

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       4.1 ครู/อาจารย์ และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ  มีความรู้ ทักษะในการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์เบื้องต้นและพัฒนางานสู่วิจัยและกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       4.2 ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์กับหน่วยงานอื่นๆ
       4.3 โอกาสในการจัดประกวดแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์ของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไทย

5.สถานที่ในการอบรม
       ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา (อาคาร 10 ชั้น 3มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6. ระยะเวลาการอบรม
      วันที่  19 กรกฎาคม  2556  เวลา  08.00-16.30 น.

7. วิทยากรการอบรม
       ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน นายกสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไทย และคณะนักวิจัย  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


8. การลงทะเ้บียน
       การลงทะเบียน  รับสมัคร จำนวน 15 ทีม (1 ทีม ประกอบด้วย ครู/อาจารย์ 1 คน และนักเรียนฯ/นักศึกษา 2 คน) ดยเลือกส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  ภายใน 14  กรกฎาคม  2556  ดังนี้
            1. ส่งทางไปรษณีย์  ถึง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  680 หมู่ 11  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
            2. ส่งใบสมัครทางโทรสาร หมายเลข 0-4274-4319
            3. ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : Piangjaras-puy@outlook.com

       ค่าลงทะเบียน  ทีมละ 500 บาท โดยชำระค่าลงทะเบียนในวันที่  19  กรกฎาคม   2556
9. กำหนดการ
  (ดาวน์โหลด)

10. ใบสมัคร 
(ดาวน์โหลด)

11. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ดาวน์โหลด)
11. แผนที่  ที่ตั้ง ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา (อาคาร 10 ชั้น 3) และศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
(ดาวน์โหลด)
12. ติดต่อที่พัก (คลิก)
     ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาธรณ์  วรอัด  โทร. 08-0781-0708 หรือ คุณเพียงจรัส  รัตนทองสุข โทร. 08-5000-3902
หมายเหตุ :
     1. ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะต้อง  ส่งผลงานประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์ครั้งที่ 1 ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกาย ความคิดสู่อาเซียน วันที่ 17 สิงหาคม 2556  
ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น. เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา  09.30-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
     2. รางวัลการแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์เซลล์ครั้งที่ 1  ดังนี้ (สำหรับทีมที่ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด)
        - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท และใบเกียรติบัตร
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,200 บาท และใบเกียรติบัตร
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
และใบเกียรติบัตร
    3. ประกาศผลการแข่งขัน  รับรางวัล และใบเกีียรติบัตร
        วันที่  17  สิงหาคม  2556  เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (คลิก)
14. ดูภาพกิจกรรมวันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2720

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)