J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (17 พ.ค. 2556)

       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาััลัยราชภัฏสกลนคร  ได้เห็นความสำคัญของการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมของศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) จึงได้มอบหมายให้  นายธีรวุฒิ  สำเภา  นักวิจัย และ  นายนัทที  โคตรทุมมี  ผู้ช่วยนักวิจัย  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย  ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  โดยอุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศษฐกิจจากฐานชีวภาพ  ในวันที่  17  พฤษภาคม  2556  เวลา 08.30-16.00 น.   ณ   ห้องแวร์ซายส์ โรงแรมแกรนด์พาเลช สกลนคร 

บรรยากาศการอบรม
 
บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม


 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1097

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)