J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เข้าร่วมแสดงผลงานการวิจัย ในงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาััลัยราชภัฏสกลนคร  โดยหัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิิเล็กทริกส์ (รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน)  ได้มอบหมายให้  นายธีรวุฒิ  สำเภา  นักวิจัย  พร้อมด้วย นายศุภศิทฏ  แพงสอน และนางสาวนัชพร  นามหงษา ผูชวยนักวิจัย  เข้าร่วมแสดงผลงานการวิจัย  ในงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (NRU SUMMIT II) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556   ณ   ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้แบ่งกลุ่มวิจัย (Supra Cluter) ออกเป็น 6 กลุ่ม  คือ
         1.ด้านการแพทย์
         2.ด้านพลังงาน
         3.ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
         4.ด้านเกษตรและอาหาร
         5.ด้าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
         6.ด้านอุตสาหกรรม
มีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย  ดังนี้
          1) จูฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
          2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          8) มหาวิทยาลัยมหิดล
          9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          10) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 

   
 บรรยากาศการจัดงาน  บรรยากาศการจัดงาน
   
บรรยากาศการจัดงาน บรรยากาศการจัดงาน


 ออกอากาศ  รายการ science & tech  ทาง สถานีโทรทัศน์  Thai PBS
วันที่  19  พฤษภาคม  2556  เวลา  17.18-17.30 น. 

ช่วงนาที ที่ 06.30-09.04

<<ชมคลิปรายการ (คลิก)>>

(ขอบคุณ  รายการ science & tech  สถานีโทรทัศน์  Thai PBS)


 วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1183

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)