J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่


      ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นำโดย  รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน และคณะนักวิจัย  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  งานการประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย  ครั้งที่ 8  ประจำปี 2556  (The 8th Siam Physics Congress (SPC-2013)) ระหว่างวันที่  21-23 มี.ค. 2556  ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 
 ภาพบรรยากาศการจัดงาน
 
   ภาพบรรยากาศการจัดงาน
 
 
 ภาพบรรยากาศการจัดงาน
 
  ภาพบรรยากาศการจัดงาน 
 
 
 ภาพบรรยากาศการจัดงาน   ภาพบรรยากาศการจัดงาน 

ดูภาพเพิ่มเติม (คลิก)

 วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1348

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)