J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (7 ม.ค. 2556)


       เมื่อวันที่  7  มกราคม  2556  เวลา  11.00-12.30 น.  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นำโดย 
                   1. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์   รักษาราชการแทนอธิการบดี 

                   2. นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  
                   3. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 
                   4. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 
                   5. ดร.สำเร็จ คันธี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   6. นายเกษม  บุตรดี  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิล็กทริกส์  โดยหัวหน้าูศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) และคณะนักวิจัย  ได้ให้การต้อนรับ

   
  คณะผู้บริหาร  นำโดย  รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี (ขวา)  
มอบของที่ระลึกแก่ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ 
โดย  รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน (ซ้าย) เป็นผู้รับมอบของที่ระลึก
 
 
   
  รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  แนะนำศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ แก่คณะผู้บริหารฯ
 
 
   
   บรรยากาศ การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ
 
 
   
   บรรยากาศ การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ
 
 
   
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ
 
 
   
   ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
 
 
   
    รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน (ขวา) มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหาร 
โดย  รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี (ซ้าย) เป็นผู้รับมอบของที่ระลึก
 
     

 วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1382

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)