J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prof. Dr.Atsuko Kosuka (Japan) ,Prof. Dr.Chaohai Zhang (China) พร้อมด้วยคณะนักวิจัย MTEC และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (31 ต.ค. 2555)


       เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2555   Prof. Dr.Atsuko Kosuka (Japan),Prof. Dr.Chaohai Zhang (China) พร้อมด้วย คณะนักวิจัย MTEC และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก 
 

   
   รศ.ดร.ทศรรษ  สีตะวัน รองหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และนักวิจัย ศูนย์วิจัยเทอร์อิเล็กทริกส์
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ
 
   
   Prof. Dr.Atsuko Kosuka และ Prof. Dr.Chaohai Zhang เยี่ยมชม เครื่อง XRD  
     
  บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ  
   
  บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ  
   
  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน  
 
Download Pictures (SACT2012)   
 














 



วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1434

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)