J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัย ZEM3 และ Hotpress ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตเหนือ จ.นนทบุรี (31 สิงหาคม 2555)


        เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2555  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นำโดย  รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน และคณะ  ได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัย ZEM3 และ Hotpress ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตเหนือ จ.นนทบุรี  โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จาก  ดร.เอนก  เจริญภักดี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะทีมงานศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้

     
 

บรรยากาศ การเยี่ยมชม เครื่องมือวิจัย ZEM3
(ซ้ายมือ (1)) ดร.เอนก  เจริญภักดี (ขวามือ (2)) รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
 

 
     
    บรรยากาศ การเยี่ยมชม  เครื่องมือวิจัย Hotpress
(ซ้ายมือ) รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (ขวามือ) ดร.เอนก  เจริญภักดี
 
วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1619

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)