J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา "การสนับสนุนงานวิจัยการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย" ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

       เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 08.30-12.00 น.  คณะนักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้เข้าร่วมสัมมนา "การสนับสนุนงานวิจัยการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย"  ณ   มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อรับฟังแนวทางในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย

       ดูภาพบรรยากาศการสัมมนาฯ (คลิก)

 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1416

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)