J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย กฟผ. ครั้งที่ 1 และนำเสนอหัวข้องานวิจัย (7 ก.พ. 2555)

       เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 14.00-16.00 น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำนวน 1 เรื่อง  ระยะเวลาการทำวิจัย  2 ปี  เมื่อถึงระยะเวลาการทำวิจัยครบ  6 เดือน  คณะผู้ทำวิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย  ปกติคณะผู้ทำวิจัยจะต้องเดินไปรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  แต่ปีนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้เกียรติแก่คณะผู้ทำวิจัยและศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์เป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าครั้งนี้  ณ  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พร้อมทั้งให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ และ เปิดโอกาสให้คณะนักวิจัยได้นำเสนอหัวข้องานวิจัยที่สนใจ เพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วย   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
       ดูภาพ (คลิก)


 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1425

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)