J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ประจำปี 2554

       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กำหนดจัดทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและส่งท้ายปีเก่า้ต้อนรับปีใหม่ 2555 ประจำปี 2554  ในวันที่  23  ธันวาคม  2554  เวลา  10.00-23.00 น.  ณ  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ อาคารพวงชมพู 

กำหนดการ
     10.00-10.30 น.       นิมนต์พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  9  รูป
     10.30-11.30 น.       พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล
     11.30-12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
     12.00-14.00 น.       กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
                                       - ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
                                       - ตัดหญ้่ารอบอาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
     14.00-17.00 น.       กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เ้จ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักศึกษา
                                 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
                                       - กินวิบาก
                                       - วิ่งผลัด
                                       - ชักกะเย่อ
                                       - แชร์บอล (ชาย+หญิง)
                                       - ฟุตบอล 7 คน (ชาย)
     17.00-18.00 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย
     18.00-23.00 น.       กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
                                       - รับประทานอาหารเย็น  
                                       - ประกวดทำอาหาร (มีรางวัล)
                                       - จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ (มูลค่่าไม่น้อยกว่า 150 บาท)
                                       - นัืนทนาการ 
     หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    
ทีมนักกีฬา
     - ทีม A (ดูรายชื่อ)
     - ทีม B (ดูรายชื่อ)


 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2347

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)