J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (19 ธ.ค. 2554)

       วันที่  19 ธันวาคม  2554   รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  โดยมีหัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (ผศ.สุวิทย์  จักษุจินดา) รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) และคณะนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับ       
 

     
  บรรยากาศการต้อนรับ    
     
  บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์ฯ    
     
  บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์ฯ    
       
  บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์ฯ    
     
  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน    


 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1820

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)