J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ที่ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเยี่ยมในงาน 2011 International Comnference on Power and Energy Engineering

       รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ที่ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเยี่ยมในงาน 2011 International Comnference on Power and Energy Engineering July 29-30, 2011, Bangkok, Thailand. August 17,2011 News! The list of excellent papers and best paper paper is available now (click)วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1696

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)