J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานการวิจัย SACT2011

          ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  Southeast Asia Conference On Thermoelectrics ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1629

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)