J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายครรชิต สิงห์สุขและนายสุริยา ศรีชัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ประจำปี 2554 (YSTP)

 ขอแสดงความยินดีกับนายครรชิต   สิงห์สุข และนายสุริยา   ศรีชัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์  ประจำปี 2554
จากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP)

 (Young Scientist and Technologist Programme : YSTP)

 

 นายครรชิต สิงห์สุข นายสุริยา   ศรีชัย

 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2428

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)