J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น


         ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2554


  

   วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2186

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)