J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2

                ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2554  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1463

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)