J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์เข้าร่วมการประชุม CEWEC 2010

        

          ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน  และจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 3  เรื่อง  "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก" ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2553 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 13 คน ดังนี้

          1. ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน นำเสนองานวิจัยดีเด่นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภํฏสกลนคร เรื่อง เทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานทางเลือกใหม่ในอนาคต 

 

          2. นายอาธรณ์  วรอัด  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาการประมาณค่าพลังงานศักย์สเลเตอร์

          3. นายหรรษกร  วรรษธนะสาร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  ศึกษาการนำความร้อนของนิกเกิลออกไซด์ด้วยวิธีพลศาสตร์โมเลกุล                                

          4. นางสาวณัฐญาพร  บุญมีทองอยู่  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การคำนวณโครงสร้างอิเล็กตรอนของลีดเทลลูไรด์ด้วยวิธี ดีวี-เอ็กแอลฟา

          5. นางสาวนวลศิริ  จันทร์สีเมือง  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การคำนวณสมบัติเชิงความร้อนของลีดเทลลูไรด์ด้วยวิธี พลศาสตร์โมเลกุล

          6. นางาสาวพัสรา  ข้ามมา  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพนำความร้อนของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก  Ca3-xCuxCo4O9

          7. นายพิทยา  วงค์ชาชม นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การออกแบบและประดิษฐ์เตาเผาสูญญากาศ

          8. นายธีรวุฒิ  สำเภา  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบตรวจสอบสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์

           9. ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  วัสดุออกไซด์เทอร์โมอิเล็กทริกส์

           10. นางอุไร  สีตะวัน  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาโครงสร้างผลึกและขนาดของผงซิงค์ออกไซด์

           11. นายอภิศักดิ์  ปากดี  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกส์

           12. นายไผ่  ผากา  นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  ออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์

           13. นายครรชิต  สิงห์สุข และนายสุริยา  ศรีชัย  นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง การวิเคราะห์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2214

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)