J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอเค้าโครงของนักเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 คณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์  นำโดย ครูอุไร สีตะวัน ได้พานักเรียนมานำเสนอเค้าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ซึ่งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ได้รับเป็นพี่เลี้ยงในการทำโครงงานในครั้งนี้ด้วยวันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2238

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)