J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ผศ. ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏเลย ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาฟิสิกส์  ณ  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เนื่องจากศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้รับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาลัยราชภัฏเลย เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 2 คน คือ น.ส. สุดารัตน์ มากนอก และ น.ส. ยุวดี มูลชมพู โดยมี ดร.ทศวรรษ สีตะวัน  นักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ

ภาพบรรยากาศวันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1809

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)