J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ดร.กิตติชัย โสพันนา และ อ. วิชุดา ภาโสม  เนื่องจากศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกได้รับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 3 คน คือ น.ส. ณัฐญาพร บุญมีทองอยู่ น.ส. นวลศิริ จันทร์สีเมือง และ น.ส. พัสรา ข้ามมา โดยมีท่าน ผศ. สุวิทย์ จักษุจินดา หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก และดร. ทศวรรษ สีตะวัน ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์  ณ  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก

 วันที่ : 22 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1998

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)