J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมชี้แจง และเสวนา เรื่อง โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี IRPUS

            ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับ สำนักงานประสานงานงานโครงการ IRPUS (สาขา 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมชี้แจง และเสวนา เรื่อง “โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี IRPUS และผู้ประกอบการเสนอโจทย์ปัญหา สกว. สรรหาปัญญาช่วยท่าน ประจำปี 2552” จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษาทุก ๆ ท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในงานนี้ทางสำนักงานประสานงานงานโครงการ IRPUS (สาขา 2) จะชี้แจงการขอรับทุน โจทย์ปัญหาการวิจัย สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ และทำวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ โดยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์จะจัดแสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ด้วยวันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1708

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)