J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยจากฝรั่งเศส สาขา Biophysics เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ และให้ความรู้เรื่อง DNA

          Dominic นักวิจัยจากฝรังเศส สาขา Biophysics เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ และให้ความรู้เรื่อง DNA แก่นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ในวัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1898

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)