J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์อย่างเป็นทางการ

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์อย่างเป็นทางการพร้อมกับเปิดการอบรม "การวิจัยสำหรับนักวิจัยเครื่อข่ายศูนวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกรุ่นที่ 1  " จัดโดยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2551

            

             

            

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1625

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)