J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ทศวรรษ สีตะวัน นักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัย

       ในงานการประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ดร. ทศวรรษ สีตะวัน นักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (The Excellent Postdoctoral Presentation Award) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2551วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2316

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)