J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ JSTP YSTP และ วทท34

       ดร. ทศวรรษ สีตะวัน ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ นาย อาธรณ์ วรอัด และ นาย ไผ่ ผากา เข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ JSTP YSTP และ วทท34 ดังนี้

 


วันที่ 
27 กันยายน  2551

       นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ YSTP ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการร่ามกับศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC และมีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับโครงการนี้

 

 

 

   

 


วันที่
31 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2551

       นำเสนองาน วทท34  ณ  สวนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แบบโปสเตอร์ เรื่อง “Effect of Ag on Thermoelectric Properties NaCo2O4 by DV-Xa Method”  

 

 

      

 


วันที่
2 พฤศจิกายน  2551

       นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ JSTP ซึ่งเป็นโครงการร่ามกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีนาโนบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอ     ณ   บ้านวิทยาศาสตร์ สวทช.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1783

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)