J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการฝึกงานวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกส์

       ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่ง  นายอทิพงศ์  บุตรชานนท์ นักศึกษาเอกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (เน้นด้าน Simulation) โปรแกรม DV-Xa ที่ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ระหว่างวันที่ 6-15 ตุลาคม 2551วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1686

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)