J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

TEAM Laboratory แล็บวิจัยใหม่ภายใต้ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

 

 

 

 

Co-TEAM Laboratory

       TEAM Laboratory แลบวิจัยใหม่ภายใต้ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ โดยการนำของ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เน้นวิจัยทางด้านเทอร์โมอิเล็กทริกส์  มี 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านทฤษฎีและการคำนวณ (Simulation and Calculation) ด้านการทดลอง (Experiment) ด้านสิ่งประดิษฐิ์(Device) เป็นทีมวิจัยหลักของศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1964

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)