J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับทุนโครงการ IRPUS โดย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นหัวหน้าโครงการ

         นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับทุนโครงการ IRPUS โดย ดร. ทศวรรษ สีตะวัน เป็นหัวหน้าโครงการ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงภายหลังการรับทุน ในวันที่ 23 กันยายน 2551  ณ   มหาวิทยาลัยของแก่น  

          นาย อาธรณ์ วรอัด และนางสาว จินตหรา วงศ์อุดดี นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับทุนโครงการ IRPUS โดยมี ดร. ทศวรรษ สีตะวัน เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการ IRPUS เป็นโครงการของ สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว) และนักศึกษาทั้งสองคนต้องทำวิจัยภายใต้ความดูแลของ ดร. ทศวรรษ สีตะวัน และศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IRPUSวันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1502

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)