J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
วันที่ : 17 ส.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 716

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)