J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2558


พิธีเปิด

 

บรรยากาศระหว่างแข่งขัน

มอบรางวัล และพิธีปิด
วันที่ : 14 ส.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 957

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)