J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความสะอาดศูนย์วิจัยฯ ประจำเดือนกรกฏาคม

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือนกรกฎาคม บริเวณรอบอาคาร และภายในอาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์


ดูภาพกิจกรรม คลิกวันที่ : 6 ก.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 626

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)