J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมภาพและไฟล์ ของการอบรมการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ครั้งที่ 3

ภาพ คลิก

ไฟล์ คลิก

 

วิธีดาวโหลดไฟล์วันที่ : 15 มิ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 907

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)