J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย TRC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนองานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 นางสาววนัชพร นามหงษ์สา ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรยาย จากงาน "การนำเสนอผลงานวิจันำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปี 2558" ซึ่งครั้งนี้มีผลงานวิจัยที่เข้าร่วม จำนวน 132 เรื่อง แบ่งเป็นแบบบรรยาย 8 เรื่อง และโปสเตอร์ 124 เรื่อง

 วันที่ : 26 มี.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 597

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)