J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ครั้งที่ 1( ภาคกลาง)

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดอบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น" ครั้งที่ 1( ภาคกลาง)

ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558
ชมภาพบรรกาศ คลิก


วันที่ : 6 ก.พ. 2558
ที่มา :
อ่าน : 733

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)