J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนักประดิษฐ์ 2558

 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ นำโดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน คว้ารางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์” (Thermoelectric Oxide Devices) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

ชมภาพบรรยากาศ คลิกวันที่ : 3 ก.พ. 2558
ที่มา :
อ่าน : 732

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)