J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์จัดงานเลี้ยงตอนรับปีใหม่ 2558

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ นำโดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน  จัดงานเลี้ยงตอนรับปีใหม่ 2558 

ชมภาพบรรยากาศงานเลี้ยง คลิกวันที่ : 7 ม.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 896

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)