J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ SACT2014

 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ the 3rd Southeast Asia Confereence on Thermoelectrics หรือ SACT2014 โดยมีสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทยเป็นเจ้าภาพหลัก และมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพร่วม

และสมาชิกนักวิจัยทั้ง 6 หน่วยของศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้ส่งงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ทั้งแบบโป๊สเตอร์ และแบบบรรยาย

 

ขมภาพกิจกรรม CLICKวันที่ : 27 ธ.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 710

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)