J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ I-SEEC 2014

 รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference หรือ I-SEEC 2014 ที่โรงแรมประจักตรา จังหวัดอุดรธานี

ดูรูป คลิกวันที่ : 19 ธ.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 668

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)