J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (คลิก)วันที่ : 19 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 858

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)