J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

 กำหนดการ คลิก

แผนผัง  คลิก

หนังสือเชิญ คลิกวันที่ : 29 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 853

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)