J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ณ ห้อง 613 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 มิถุนายน 2557

 สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทยร่วมกับศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น" ในวันที่  20 มิถุนายน  2557  ณ  ห้อง 613 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 
   
 
 
บรรยากาศ การลงทะเบียน
 
 
   
 
 
บรรยากาศ ประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์เซลล์เบื้องต้น
โดย หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
   
 
 
บรรยากาศ การบรรยาพิเศษ โดยนายกสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย (รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน)
 
 
   
 
 
บรรยากาศ การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้นของนักเรียน
 
 
   
 
   
 
   
 
 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน


วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 780

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)