J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วันที่ 13 มิถุนายน 2557

สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทยร่วมกับศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น" ในวันที่  13  มิถุนายน  2557  ณ  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 
   
 
 
บรรยากาศ การลงทะเบียน
 
 
   
 
 
บรรยากาศ การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม
 
 
   
 
 
บรรยากาศ การบรรยาพิเศษ โดยนายกสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย (รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน)
 
 
   
 
 
บรรยากาศ การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้นของนักเรียน
 
 
 
 
 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
 

 

 วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 891

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)