J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร ทศวรรษ สีตะวัน นายอาธรณ์ วรอัด และ รศ.ดร วีระศักดิื ซอมขุนทด เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2557

 ผศ.ดร ทศวรรษ สีตะวัน นายอาธรณ์ วรอัด และ รศ.ดร วีระศักดิื ซอมขุนทด เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2557

 

 ภาพบรรยากาศ (คลิก)

รายละเอียด (คลิก)วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 839

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)