J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก
ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น”

 

                                                                                  อบรม ฟรี!


หลักการและเหตุผล
       ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก เช่น การใช้บริการเครื่องมือวิจัยแก่ นักวิจัย อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานวิจัยและสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรผู้ที่สนใจ  โดยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการคำนวณ  การสังเคราะห์ และการประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริก มีการพัฒนาและค้นพบวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดใหม่ด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่ และมีวิธีการคัดเลือกวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์สู่การประยุกต์ใช้งานจริง จึงมีการนำเสนอผลงานวิจัย ลงพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  จนได้รับความสนใจและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งเทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์  นั้นสามารถผันความร้อนให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงมีกระบวนการผันไฟฟ้าจากความร้อนภายในตัววัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกเท่านั้น  จึงเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกที่คาดว่าจะได้ใช้งานในอนาคตอันใกล้
       ด้วยเหตุนี้  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น”  แก่ ครู/อาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างองค์ความรู้  ความเข้าใจในการวิจัยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในส่วนการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
     เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกในหัวข้อ การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ครู/อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน  มีความรู้ ทักษะในการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้นและพัฒนางานสู่งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
     2.ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์กับหน่วยงานอื่นๆ
     3. โอกาสในการจัดประกวดแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย

สถานที่ในการฝึกอบรม

     ครั้งที่ 1  วันที่  13  มิถุนายน  2557  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
     ครั้งที่ 2  วันที่  16  มิถุนายน  2557  ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ครั้งที่ 3  วันที่  19  มิถุนายน  2557  ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
     ครั้งที่ 4  วันที่  20  มิถุนายน  2557  อาคาร 6 ห้อง 613  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยากรการฝึกอบรม
     1. นายกสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน)
     2. คณะนักวิจัย ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การลงทะเบียน

   การลงทะเบียน (รับจำนวน 15 ทีม) ของแต่ละสถานที่ในการจัดอบรม โดยเลือกส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม ดังนี้
     1. อบรม ครั้งที่ 1 วันที่  13  มิถุนายน  2557 (รร.เต่างอยพัฒนศึกษา) ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  12  มิถุนายน  2557
     2. อบรม ครั้งที่ 2 วันที่  16  มิถุนายน  2557 (ม.ราชภัฏอุบลราชธานี) ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2557
     3. อบรม ครั้งที่ 3 วันที่  19  มิถุนายน  2557 (ม.ราชภัฏอุดรธานี) ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  18  มิถุนายน  2557
     4. อบรม ครั้งที่ 4 วันที่  20  มิถุนายน  2557 (ม.ราชภัฏมหาสารคาม) ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  19  มิถุนายน  2557

            การส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
                   1. ส่งทางไปรษณีย์  ถึง  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000
                   2. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทางโทรสาร  หมายเลข  0-4274-4319    
 
                  3. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ Piangjaras-puy@outlook.com

         ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
              1. นายธีรวุฒิ  สำเภา  โทร. 08-1261-3170

              2. นางสาวเพียงจรัส  รัตนทองสุข โทร. 08-5000-3902 

     หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดข้อมูล  ได้ที่ ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  http://trc.snru.ac.th

               

          ดาวน์โหลดข้อมูลการสมัคร

 1.ใบสมัคร (คลิก)

2.กำหนดการ (คลิก)

3.หนังสือเชิญโรงเรียน (คลิก)

4.เอกสารประชาสัมพันธ์ (คลิก)

5. ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา (คลิก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ : 1 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1334

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)