J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบี้องต้น ครั้งที่ 2 แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา (4 มี.ค. 2557)

 
       ศูนย์ิวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดอบรมการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น ครั้งที่ 2  ในวันที่  4  มีนาคม  2557    แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557   ณ   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

         
    บรรยากาศการอบรม

 
      
  บรรยากาศการอบรม

 
      
  บรรยากาศการอบรม

 
      
 

บรรยากาศการอบรม

 
 

 
  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน  

วันที่ : 14 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1125

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)