J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 

        เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2557  คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 คณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยและ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ปัจจุบันนักศึกษากำัลังเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพอลิเมอร์  ซึ่งต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการเรียนการสอนด้วย  เช่น เครื่อง X-Ray diffraction 
       โอกาส นี้  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ และคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ได้ให้การต้อนรับ
   
  บรรยากาศการต้อนรับ

 
   
  บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์
 
 
   
  บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์

 
   
  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน  

 


 วันที่ : 14 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 932

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)