J.Mater.Sci.Appl.Enrg.
 Volume 3, Number 2
(September - December 2014)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากประธานวุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ จากการประดิษฐ์เตาเผาไฟฟ้าสำหรับเผาผลึกสารประกอบและเซรามิก


ด้วย  นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และ ศ.ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน ประธานกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556  เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการประดิษฐ์ คิดค้น และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และประธานกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556  ได้ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 393 ผลงาน (ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อฯ)


โดย  ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ลำดับที่ 67 เรื่อง การประดิษฐ์เตาเผาไฟฟ้าสำหรับเผาผลึกสารประกอบและเซรามิก  อนุสิทธิบัตร  เลขที่  7542

 

 ทั้งนี้  ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ  ในวันจันทร์ที่  2  กันยายน  2556 เวลา 07.0012.00 น.   ณ   ห้องประชุมรัฐสภา  ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1
        คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมดำเนินงาน  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  จึงขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย

 

 
 วันที่ : 13 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 4759

 


   ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (อาคารพวงชมพูเดิม) 680 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744319 
(ภายใน 536)